REDEGJØRELSE ETTER ÅPENHETSLOVEN

 Innledning 

Østerås Bygg er en stor aktør med over 25 års erfaring innen tømrerbransjen i Norge. Vi jobber hovedsakelig mot de store og mellomstore entreprenørselskapene og ønsker å være en seriøs og pålitelig samarbeidspartner. 

Østerås Bygg AS er en del av et lite konsern på tre selskaper og plikter fra i år å redegjøre i henhold til lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter (Åpenhetsloven). Vi ønsker å bidra til an ansvarlig bygg- og anleggsbransje, og har startet arbeidet med å kartlegge vår virksomhet og leverandørkjede. Styret og daglig leder er ansvarlige for beslutninger knyttet til sosiale, økonomiske og miljømessige temaer, og har det overordnede ansvaret i arbeidet med Åpenhetsloven. 

Aktsomhetsvurderinger 

Ifølge Åpenhetsloven plikter man å følge OECD sin veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv. Denne prosessen innebærer følgende punkter: 

  1. Forankre ansvarlighet i virksomhetens retningslinjer. 
  2. Kartlegge og vurdere faktiske og potensielle negative påvirkninger for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som virksomheten har forårsaket eller bidratt til. Enten direkte i egen forretningsvirksomhet eller gjennom leverandørkjeder og forretningspartnere. 
  3. Iverksette tiltak for å stoppe, begrense eller forebygge eventuelle funn. 
  4. Følge opp gjennomføring og resultater av tiltak. 
  5. Kommunisere til berørte interessenter hvordan tiltak og oppfølging er håndtert. 
  6. Sørge for gjenoppretting og erstatning der dette er påkrevd. 

Dette skal utføres regelmessig og stå i forhold til virksomhetens størrelse, art, kontekst, sannsynlighet for og eventuell alvorlighetsgrad av slike negative påvirkninger. 

Undersøkelsene skal ende opp i en redegjørelse som offentliggjøres årlig innen 30. juni og ellers ved vesentlige endringer i virksomhetens risikovurderinger. 

Generell risikovurdering 

Vi har benyttet Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) sin høyrisikoliste i de overordnede risikovurderingene og Arbeidstilsynet sine vurderinger, i tillegg til egen kunnskap om bransjen. På generelt 

grunnlag har vi identifisert følgende hovedkategorier med størst potensiell forhøyet risiko for brudd på Åpenhetslovens innhold i vår bransje. 

Bygg- og anleggsmaterialer 

Leverandørkjedene for enkelte bygg- og anleggsmaterialer er komplekse og gir begrenset sporbarhet og lite åpenhet, noe som øker risikonivået for brudd på menneskerettigheter og arbeidsforhold. Spesielt nedover i kjeden til utvinning og bearbeiding av råvarer. 

Arbeidsforhold 

Bygg- og anleggsnæringen er kompleks og har ofte behov for spesialisert kunnskap. Det er og tidvis tøffe krav til fremdrift og økonomi og bruken av innleie og underentreprenører kan være stor. Dette kan medføre økt risiko for brudd på områder som arbeidstidsbestemmelser og HMS. 

Faktiske vurderinger av leverandørkjede 

Vi gjennomgår og vurderer jevnlig risikoen for negative konsekvenser hos de av våre leverandører som er relevante for vår hovedvirksomhet. Våre leverandører består i hovedsak av aktører innen trelast, byggevarer og tilhørende utstyr/verktøy, samt ulike underentreprenører innen bygg og anlegg. Vi har nesten 300 leverandører totalt, men de 10 største står for over 60% av våre leverandørkostnader. 

De aller fleste av våre leverandører er solide og seriøse norske selskaper, med god dokumentasjon på både egen virksomhet og leverandørkjede. Ved innleie av nye underentreprenører, benytter vi vår prosedyre for kvalitetssjekk og styring av innleide foretak. Denne innebærer at om selskapet ikke er sentralt godkjent, må det igjennom en utfyllende kvalitetssjekk før det inngås avtale. 

Det aktuelle selskapet må da levere dokumentasjon som inkluderer blant annet styringssystemer, HMS, arbeids- og lønnsforhold. Er ikke funnene disse undersøkelsene tilfredsstillende, inngår vi ikke avtale om samarbeid. 

Som de fleste andre er det første gangen vi rapporterer på Åpenhetsloven, og vi ser nå at prosessen med aktsomhetsvurderinger er noe mer omfattende enn det vi først oppfattet. Vi har derfor denne gangen valgt å prioritere de rundt 45 av våre største leverandører, inkludert leverandørene i risikokategoriene identifisert i de generelle vurderingene. Her har vi gått grundig gjennom eksisterende informasjon vi satt på selv eller som lå offentlig tilgjengelig. De leverandørene vi ikke hadde tilgang til tilstrekkelig informasjon fra, tok vi kontakt med og ba om nødvendig informasjon og dokumentasjon fra. 

Vurderinger av egen organisasjon 

I egen virksomhet jobber vi stadig med å sikre et trygt og godt arbeidsmiljø. Alle ansatte får nødvendig opplæring og kursing slik at de kan utføre sine arbeidsoppgaver på en sikker og trygg måte. Vi har også 

sørget for gode forsikringsordninger og lovpålagt yrkesskadeforsikring. Østerås Bygg tar sterk avstand fra sosial dumping, svart arbeid og useriøsitet. For øvrig utføres alt arbeid i henhold til instrukser og regler fastsatt av byggebransjen og norsk lov. Funn og tiltak Vi har så langt i våre undersøkelser ikke funnet noen brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, verken i eget selskap eller hos våre leverandører. Skulle vi i fremtiden avdekke brudd på Åpenhetslovens krav, vil nødvendige tiltak iverksettes for å sørge for eventuell gjenoppretting og erstatning, samt forebygging for å hindre fremtidige brudd. 

Oslo, 18.06.24
Maksim Shekochikin
Styrets leder